ยื่นรับรองแล้ว 3 ราย! แอปฯ เรียกรถแท็กซี่ ขบ.ขีดเส้นหลัง มี.ค. 65 ไม่ยื่นแอปฯ ถูกระงับ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ขบ.เผยผู้ให้บริการแอปฯ เรียกรถแท็กซี่ ยื่นขอรับรองแล้ว 3 ราย เตือนหลังมี.ค. 65 ผู้ให้บริการแอปฯ ในปัจจุบันไม่ยื่นรับรอง ประสานดีอีระงับการเข้าถึง และเร่งรัดจดทะเบียนรถในระบบแอปฯ ให้แล้วเสร็จใน ก.ค. 65

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และได้มีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการให้การรับรองแอปพลิเคชัน การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ และการดำเนินการทางทะเบียนของรถที่จะนำมาใช้ในการให้บริการนั้น

และจากที่ ขบ.ได้เปิดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยื่นขอรับรองแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหลายราย แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการ และได้เข้าร่วมประชุมกับ ขบ.ถึงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งรายละเอียดของกระบวนการให้การรับรองแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการกำกับดูแล เงื่อนไขการจดทะเบียนรถ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ เพื่อนำผู้ที่ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่ระบบ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และรายละเอียดในการดำเนินการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการยื่นขอรับรองแอปพลิเคชันแล้วจำนวน 3 ราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการรับรองแอปพลิเคชันได้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และยังมีผู้ให้บริการอีก 2 ราย ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองระบบแอปพลิเคชัน ซึ่ง ขบ.จะได้เร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อแอปพลิเคชันผ่านการรับรองแล้วจึงจะสามารถดำเนินการให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมาขึ้นทะเบียนต่อผู้ให้บริการระบบ ซึ่ง ขบ.จะได้เร่งสร้างความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจนต่อไป

@เตือนผู้ให้บริการแอปฯ ปัจจุบันไม่ยื่นรับรอง หลังมี.ค.จะถูกระงับบริการ

นายจิรุฒม์กล่าวว่า หลังจากที่มีแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายออกให้บริการเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนแล้ว กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ไม่มาดำเนินการขอรับรองตามที่กฎหมาย โดยกำหนดแอปพลิเคชันที่ให้บริการในปัจจุบันต้องยื่นขอรับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 และ ขบ.จะประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปิดกั้นหรือระงับการเข้าถึงการให้บริการแอปพลิเคชันที่ไม่ยื่นขอรับรอง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัดต่อไป

@ จดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปฯ ใน ก.ค.65

สำหรับแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายแล้ว จะต้องเร่งนำรถที่อยู่ในระบบมาดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดให้จดทะเบียนได้เพียง 1 คันต่อคน มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติม ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน บริเวณกระจกกันลมหน้าและกระจกกันลมด้านหลัง เพื่อแสดงให้ผู้โดยสารเห็นว่ารถคันที่ให้บริการได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ เพื่อให้มีจำนวนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน ขบ.ได้เตรียมการเปิดอบรมใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นการเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้ขับรถที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หลังจากนั้น ขบ.จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ยังคงใช้รถยนต์ที่ไม่ถูกต้องและผู้ขับรถที่มาให้บริการร่วมในระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business