“จักรพันธ์ อัสสกาญจน์” เก็บหุ้นGSCเข้าพอร์ตเป็น 16%

เรื่องที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC โดยนายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 3.199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

“วีรวัฒน์ แจ้งอยู่”ขายหุ้น TSR0.8554% คงเหลือ 12.7492%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR โดย นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.8554% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 12.7492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.8554% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 39.913% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ADVANCE OPPORTUNITIES FUND เก็บหุ้นJCKH 8.65% ก่อนขายออก 3.12%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 3.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 7.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีรายการจำหน่าย หุ้นของ JCKH โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 3.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการได้มา หุ้นของ JCKH โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ